Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και κατασκευές με απλά υλικά

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και κατασκευές με απλά υλικά: Μια προσπάθεια θεωρητικης - παιδαγωγικής προσέγγισης, του Νικόλα Τσαφταρίδη

Περίληψη

Η κατασκευή μουσικών οργάνων ως μέρος της οργανοποιίας και η κατασκευή μουσικών οργάνων ως εκπαιδευτική - παιδαγωγική προσέγγιση της μουσικής είναι δυο κλάδοι οι οποίοι τέμνονται σε πολλά σημεία αλλά έχουν διαφορετικό τελικό σκοπό και προϊόν. Οι διαφορές και οι ομοιότητες έτσι όπως παρουσιάζονται στην εργασία οδηγούν στην κατ' αρχήν οριοθέτηση μιας θεωρίας της παιδαγωγικής κατασκευής των μουσικών οργάνων. Η κατασκευή μουσικών οργάνων είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία στηρίζεται κατ' εξοχή στην ανακύκλωση υλικών. Κάθε υλικό το οποίο μπορεί να παράγει ήχο και να διαμορφωθεί είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί. Είναι προσέγγιση πολυδιάστατη και ως εκ τούτου μπορεί να είναι διαθεματική.


Ολόκληρο το άρθρο